Python无需认证QQ扫码登录脚本

无需认证QQ扫码登录脚本Python脚本,盗用JD的QQ登录,也可以改成其他网址。

无需自己注册腾讯开发者,无需自己有一套网址去申请应用

Get_QQ返回QQ号,也可以获取到QQ头像、好友等其他信息,请勿用于非法行为

import requests
import time
from PIL import Image
def ptqrToken(qrsig):
#计算ptqrtoken
e = 0
for c in qrsig:
e += (e << 5) + ord(c)
return e & 0x7fffffff
def QR():
#获取 二手东 QQ扫码 二维码图片
url = 'https://ssl.ptlogin2.qq.com/ptqrshow?appid=716027609&e=2&l=M&s=3&d=72&v=4&t=0.28351309688526216&daid=383&pt_3rd_aid=0'
try:
r = requests.get(url)
qrsig = requests.utils.dict_from_cookiejar(r.cookies).get('qrsig')
with open(r'QQ.png', 'wb') as f:
f.write(r.content)
im = Image.open(r'QQ.png')
im = im.resize((350, 350))
im.show()
print(time.strftime('%H:%M:%S'), '登录二维码获取成功')
return qrsig
except Exception as e:
print(e)
def Get_QQ():
#获取 二手东 cookie
qrsig = QR()
ptqrtoken = ptqrToken(qrsig)
while True:
url = 'https://ssl.ptlogin2.qq.com/ptqrlogin?u1=https%3A%2F%2Fgraph.qq.com%2Foauth2.0%2Flogin_jump&ptqrtoken=' + str(ptqrtoken) + '&ptredirect=0&h=1&t=1&g=1&from_ui=1&ptlang=2052&action=0-0-' + str(int(time.time() * 1000)) + '&js_ver=21050810&js_type=1&login_sig=&pt_uistyle=40&aid=716027609&daid=383&pt_3rd_aid=100273020&has_onekey=1&'
cookies = {'qrsig': qrsig}
try:
r = requests.get(url, cookies=cookies)
if '二维码未失效' in r.text:
print(time.strftime('%H:%M:%S'), '二维码未失效')
elif '二维码认证中' in r.text:
print(time.strftime('%H:%M:%S'), '二维码认证中')
elif '二维码已失效' in r.text:
print(time.strftime('%H:%M:%S'), '二维码已失效')
qrsig = QR()
ptqrtoken = ptqrToken(qrsig)
else:
print(time.strftime('%H:%M:%S'), '登录成功')
qq_number = re.findall(r'&uin=(.+?)&service', r.text)[0]
return qq_number
except Exception as e:
print(e)
time.sleep(2)
if __name__ == '__main__':
print(Get_QQ())
下载说明 : 本站所有资源(包括模板、教程、插件、源码、教程等)仅供学习与参考,请勿用于商业用途。 禁止恶意使用本站资源搭建或从事违法行为,一律使用于者承担。 本站只提供资源下载服务,不保证资源完整可用性和安全性,不免费提供相关技术指导与帮助。
起点源码 » Python无需认证QQ扫码登录脚本